Бесплатни уџбеници за школску 2023/24.

У складу са дописом Министарства
просвете, број:401-00-00070/2/2023-07
од 24.03.2023.године, који се односи на
обезбеђивање бесплатних уџбеника и
других наставних средстава, обавештавамо

вас о следећем:

ДОКУМЕНТАЦИЈА уз ЗАХТЕВ:
-за ученике социјално /материјално
угрожених породица -ФОТОКОПИЈА
РЕШЕЊА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
којим се право на социјалну новчану

помоћ утврђује,

  • за ученике који су у породици треће
    или свако наредно рођено дете, прилаже
    се потврда образовно – васпитне установе
    за свако дете (потврда Средње школе или

са Факултета)

(ако су прво и друго дете ученици наше

школе, потврда не треба).

Услов је да су прво,друго дете у
породици у систему образовања и треће
дете или свако наредно рођено дете у
породици остврује/ју право на бесплатне

уџбенике.

За ученике који остварују основно
образовање и васпитање по

индивидуалном образовном плану, није
потребна документација, јер Школа
поседује податке о наведеним

ученицима.

Право остварују ученици, који се образују
по ИОП -у 1, ИОП -у 2 и ИОП -у 3

Родитељи подносе захтев
у просторији Правне службе до
10.априла 2023.године

На мејл os.svetisava@gmail.com
ми доставите списак ученика свог
одељења који остварују право на
бесплатне уџбенике, и напишите по ком

горе наведеном основу

У складу са дописом Министарства
просвете, директор и запослени у школи

су одговорни за блaговремено
обавештавање родитеља.

Обавештење биће на сајту Школе, на
огласној табли и на улазним вратима школе.